Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIẢNG VIÊN CÁC CHUYÊN NGÀNH

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • IT - Hardware / Network, Mechanical / Auto / Automotive, IT - Software, Education /Training, Accounting / Auditing / Tax, Law / Legal Services, Civil / Construction
 • 28/02/2023

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Tuyển Giảng viên các ngành: Cơ khí ô tô, công nghệ thông tin, tự động hóa, điện tử, quản trị kinh doanh, marketing, kế toán, tài chính, du lịch, khách sạn, khách sạn, điều dưỡng, dược học.

- Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục đại học, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, vị trí và yêu cầu của môn học được phân công đảm nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch dạy học, đề cương môn học, bài giảng và thiết kế học liệu cần thiết phục vụ cho giảng dạy.

- Giảng dạy các môn học trong chương trình đã được ĐH Công Nghệ Đông Á ban hành. - Hoàn thành định mức giờ giảng dạy theo quy định.

- Tham gia xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy. 

- Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học.

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học.

- Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học.

- Điều phối chương trình: Tham gia tích cực hoạt động điều phối khi được phân công:

- Hoạt động đoàn thể: Tham gia tích cực các hoạt động do Công đoàn và đơn vị tổ chức. 

Job Requirement

- Có bằng thạc sĩ trở lên

- Hiểu biết và nắm được Luật Giáo dục; Luật Giáo dục Đại học. - Đề cương, bài giảng môn học phục vụ cho giảng dạy.

- Giảng dạy được đa số các môn học trong chương trình.

- Hoàn thành định mức giờ giảng dạy, hướng dẫn luận văn, luận án, báo cáo thực tập theo quy định.

- Sản phẩm khoa học, chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học theo yêu cầu công việc.

- Được đánh giá tham gia tích cực các hoạt động khi được phân công. Đóng góp cho sự phát triển của Trường Đại học Công Nghệ Đông á 

 

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.